Sèvis Alakliyantèl

Bonjou, kijan nou kapab edew jodi a?

Kèk bagay ou ka fè

Ale sou kont mw

Ale sou keyson souvan yo

Ale sou atik enpòtan yo

Ou pa jwenn sa bezwen an, kontakte nou